دات نت نیوک

سبد گردانی به معنی داشتن چندین ارز در پرتفولیو سرمایه گذاری میباشد که در راستای انجام آن داشتن یک مشاور با تجربه درارتباط با نوع سرمایه گذاری، میزان و درصد ریسک هریک از ارزهای انتخاب شده میتواند به مرزی بین ازدست رفتن سرمایه و دارایی شما ویا ازطرفی کسب سود متناسب با سرمایه کل و همچنین پیش بینی های دقیق از آینده آنها تبدیل شده و مانع از بوجود آمدن تجربیات تلخ در زمینه سرمایه گذاری گردد.​